Chức năng đăng ký thành viên đang tạm ngưng hoạt động